Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 4/2019

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
4/2019
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-01-29 05:26
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Αποδοχή ποσού #9.930,00# € από ΥΠ.ΕΣ., για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα των δαπανών θέρμανσης των Σχολείων του Δήμου (συμπληρωματική κατανομή από ΚΑΠ έτους 2018) και κατανομή αυτού στις Σχολικές Επιτροπές.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

1.Αποδέχεται ποσό #9.930,00# €, προερχόμενο από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΚΑΠ έτους 2018), για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα δαπανών θέρμανσης των σχολείων του Δήμου μας, ως συμπληρωματική κατανομή έτους 2018.

 

2.Κατανέμει την ανωτέρω πίστωση ποσού #9.930,00# €  στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου μας, προς ικανοποίηση του προαναφερομένου σκοπού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/2019 Απόφαση της Δημοτικής  Επιτροπής Παιδείας, ως ακολούθως:

 

Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης        5.900,00

 

Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης        4.030,00 €

ΣΥΝΟΛΟ                 9.930,00

 

Επί των ανωτέρω ποσών θα γίνει από το Δήμο η νόμιμη παρακράτηση.

Ακολούθως, οι ανωτέρω Σχολικές Επιτροπές, κατόπιν της είσπραξης των προαναφερθέντων ποσών, θα κατανείμουν με Απόφασή τους τις σχετικές πιστώσεις στις Σχολικές Μονάδες που περιλαμβάνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 8440/24-2-2011 Απόφασης Υπουργού ΕΣ.Α.Η.Δ. (Φ.Ε.Κ. 318/τ.Β’/25-2-2011), όπως έχουν τροποποιηθεί από εκείνες της υπ’ αριθμ. 1940/2018 Απόφασης ΥΠ.ΕΣ. (Φ.Ε.Κ. 310/τ.Β’/2-2-2018), κι αυτές με τη σειρά τους από εκείνες της υπ’ αριθμ. 5293/2018 όμοιας (Φ.Ε.Κ. 816/τ.Β’/8-3-2018).

2019-02-05T01:29:45+00:00 Ιανουάριος 29th, 2019|
Επιστροφή