Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 298/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
298/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-11-05 02:43
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας για τις συναλλαγές τους με Τράπεζες, Οργανισμούς, ΔΟΥ, ΕΛΤΑ κλπ για το έτος 2019

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    – Ο μ ό φ ω ν α

 

Εξουσιοδοτεί τους κάτωθι τακτικούς υπαλλήλους του Δήμου:

1. α) ΚΥΡΙΑΚΗ Λουκά (κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού) – Ταμία / Διαχειριστή της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου

 

 

    β) ΔΟΣΧΟΡΗ Κων/νο (κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού) – Ελεγκτή Εσόδων – Εξόδων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας και

    γ) ΠΑΠΠΑ Αλεξάνδρα (κλάδου ΤΕ22 Διοίκηση Μονάδων) – Υπάλληλο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου,

προκειμένου να διεκπεραιώσουν τις οικονομικές συναλλαγές του Δήμου με Τράπεζες, Οργανισμούς, Ν.Π.Δ.Δ., Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, Ελληνικά Ταχυδρομεία (Ε.Λ.Τ.Α.), Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων (Τ. Π.& Δ.), Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Δ.Ε.Η. κ.λ.π., για το έτος 2019.

Συγκεκριμένα, θα προβαίνουν σε καταθέσεις, αναλήψεις και μεταφορά χρημάτων για λογαριασμό του Δήμου & Ν.Π.Δ.Δ., ο καθένας εξ αυτών χωριστά στα κείμενα Καταστήματα όλων των Τραπεζών, Οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, Ελληνικά Ταχυδρομεία, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Δ.Ε.Η. κ.λ.π. για το έτος 2019.

2. ΣΚΑΖΑ Ευφροσύνη και ΛΑΜΠΡΟΥ Γεώργιο (κλάδου ΔΕ15 Εισπρακτόρων) – Εισπράκτορες της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, προκειμένου να διεκπεραιώνουν τις οικονομικές συναλλαγές του Δήμου με Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.), Τράπεζες,  κ.λ.π., για το έτος 2019.

 

 

Συγκεκριμένα θα προβαίνουν στην ανάληψη και μεταφορά χρημάτων (ταχυδρομικές επιταγές) από τα ΕΛ.ΤΑ. Λουτρακίου και γενικά από τις Τράπεζες (τραπεζικές επιταγές) κ.λ.π., τα οποία αφορούν διάφορα τέλη, φόρους και δικαιώματα για λογαριασμό του Δήμου και τα οποία θα εισάγoυν  στο Ταμείο του Δήμου, το έτος 2019.

Οι ανωτέρω εξουσιοδοτούμενοι υπάλληλοι θα μπορούν να υπογράφουν κάθε σχετικό έγγραφο που θα αφορά τις προαναφερόμενες συναλλαγές.

Η παρούσα εξουσιοδότηση ισχύει για το έτος 2019 και πάντως το αργότερο μέχρι την αντικατάστασή της από νέα (για το έτος 2020).

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  298/2018.  

2018-11-05T14:43:25+00:00 Νοέμβριος 5th, 2018|
Επιστροφή