Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 240/2019

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
240/2019
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-10-09 03:46
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας “Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων”.

Περίληψη:

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   – Ο μ ό φ ω ν α

 

Εγκρίνει την ανάθεση παροχής υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων της Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων του Δήμου μας,  καθότι η Υπηρεσία Καθαριότητας δεν διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό κάδων για τα ανωτέρω αντικείμενα, καθώς επίσης και το απαιτούμενο ρυμουλκούμενο όχημα με ράβδο ζεύξης, για τη φόρτωση και εκφόρτωση των συγκεκριμένων κάδων, προϋπολογισμού 52.080,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με όριο πληρωμής για το έτος 2019 το ποσόν των 4.340,00 €, κατόπιν διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού. 

 

Με επόμενη Απόφαση Δημάρχου θα γίνει η διάθεση της εγγεγραμμένης στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2019 πίστωσης, καθώς και η δέσμευση της εναπομείνασας πίστωσης, προς ολοκλήρωση της εν λόγω υπηρεσίας, σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2020. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4555/2018.

 

2019-10-09T15:46:13+00:00 Οκτώβριος 9th, 2019|
Επιστροφή