Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 1/2019

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
1/2019
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-02-01 03:42
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση δημοτικού προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      κατά Π λ ε ι ο ψ η φ ί α

μειοψηφούντων

α. του κ. Ασημακόπουλου Χρήστου – ο οποίος δεν ψηφίζει τον προϋπολογισμό στο σύνολό του,

β. των κ.κ. Μουζάκη Αθανάσιου, Δόσχορη Κων/νου, Λογοθέτη Κων/νου, Πρωτοπαππά Μαρίας, Πέτρου Παναγιώτη και Νικολάου Σωτήριου, οι οποίοι ψηφίζουν τον προϋπολογισμό ως προς το σκέλος των εσόδων και από το σκέλος των εξόδων ψηφίζουν μόνο τους Κ.Α. της μισθοδοσίας των δημοτικών υπαλλήλων και τους Κ.Α. του Τεχνικού Προγράμματος.

  

  1. Εγκρίνει το σχέδιο του προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Δήμου, για το οικονομικό έτος 2019, καθώς και την Εισηγητική ΄Εκθεση, μαζί με την αιτιολογική έκθεση κάθε μίας εγγραφής χωριστά, τόσο στο σκέλος των εσόδων, όσο και στο σκέλος των εξόδων, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 3/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και τις προτάσεις του αρμόδιου Αντιδημάρχου, από την οποία προκύπτει ότι τα έσοδα και τα έξοδα του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 έχουν αναλυτικά ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

0

Τακτικά Έσοδα

8.325.628,84

01

Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία

145.131,72

02

Έσοδα από κινητή περιουσία                                                         

40.000,00

03

Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα                           

3.362.675,00

04

Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών                                                               

1.611.050,00

05

Φόροι και εισφορές                                                                      

740.000,00

06

Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες                                                           

2.401.572,12

07

Λοιπά τακτικά έσοδα                                                                      

25.200,00

1

Έκτακτα έσοδα                                                                            

3.835.068,60

11

Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας                                                                         

1.500,00

12

Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών                                                                

50.000,00

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις                                                 

3.486.593,20

14

Δωρεές – Κληρονομιές – Κληροδοσίες                                             

16.775,40

15

Προσαυξήσεις – Πρόστιμα – Παράβολα                                        

250.700,00

16

Λοιπά έκτακτα έσοδα                                                                   

29.500,00

2

Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώθηκαν                                                        

509.364,12

21

Έσοδα Π.Ο.Ε. τακτικά                                                               

476.064,12

22

Έσοδα Π.Ο.Ε. έκτακτα                                                                 

33.300,00

3

Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.                                                                                

10.280.484,81

31

Εισπράξεις από δάνεια                                                                            

0,00

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη                                                            

10.280.484,81

4

Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές                                                               

2.654.520,00

41

Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων                                              

2.400.200,00

42

Επιστροφές χρημάτων                                                                  

32.000,00

43

Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους

222.320,00

5

Χρηματικό υπόλοιπο                                                                  

4.845.539,12

511

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα                                                                    

2.262.211,99

512

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα                                                                  

2.583.327,13

ΤΕΛΙΚΑ  ΣΥΝΟΛΑ  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ

30.450.605,49

 

ΕΞΟΔΑ

6

Έξοδα

10.784.187,52

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

4.302.623,30

61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων                                                      

971.561,25

62

Παροχές τρίτων                                                                        

2.610.466,12

63

Φόροι τέλη                                                                                    

59.550,00

64

Λοιπά Γενικά Έξοδα                                                                

475.174,00

65

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως                                                                        

119.848,54

66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                            

1.058.220,00

67

Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους                                           

1.145.744,31

68

Λοιπά έξοδα                                                                              

41.000,00

7

Επενδύσεις

6.303.128,07

71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων                          

1.621.560,56

73

Έργα

4.242.936,62

74

Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες                                                                   

438.630,89

75

Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)

0,00

8

Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και Προβλέψεις                                

13.315.024,57

81

Πληρωμές Π.Ο.Ε.                                                                      

749.874,84

82

Αποδόσεις

2.683.200,00

83

Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.

0,00

85

Προβλέψεις μη είσπραξης                                                                       

9.881.949,73

9

Αποθεματικό

48.265,33

ΣΥΝΟΛΑ:

30.450.605,49

 

  1. Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου, έτους 2019, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 3/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
2019-02-05T01:44:13+00:00 Φεβρουάριος 1st, 2019|
Επιστροφή