Απόφαση Δημάρχου 20239/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
20.239/2018
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-11-28 12:41
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Ορισμός νέου Αντιδημάρχου & αλλαγή αρμοδιοτήτων

Περίληψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 4096/09-03-2017 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων, ως κάτωθι:

 

Α. α) Ανακαλούμε τη μεταβίβαση στον ορισθέντα με την ανωτέρω Απόφαση Αντιδήμαρχο κ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιο του Ιωάννη των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων που του είχαν μεταβιβαστεί με την ίδια Απόφαση καθώς και την εξουσιοδότηση που του είχε παρασχεθεί στα πλαίσια άσκησης αυτών, προκειμένου να του μεταβιβαστούν νέες αρμοδιότητες κατόπιν της εις το προοίμιο αναφερομένης ανεξαρτητοποίησης της Αντιδημάρχου Πρωτοπαππά Μαρίας.

 

     β) Μεταβιβάζουμε στον ήδη ορισθέντα Αντιδήμαρχο κ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιο του Ιωάννη, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα και μέχρι τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (ήτοι έως και 31/8/2019), τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

1) της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 10 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ του Δήμου μας, και αφορούν το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (10.Α), το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου (10.Β), το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας (10.Γ), από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (10.Δ) μόνο αυτές του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων (άρθρο 10.Δ.Δ.), και το Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) (10.Ε).

2) της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 11 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ του Δήμου μας, και αφορούν το Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών (11.Α) καθώς και το Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου (11.Β).

3) από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής (άρθρο 12 του Ο.Ε.Υ.) και συγκεκριμένα από το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και  Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (12.Α), εκείνες που αφορούν το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (άρθρο 12.Α.Α2).

4) από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού (άρθρο 13 του Ο.Ε.Υ) εκείνες που αφορούν το Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (13.Β) καθώς κι εκείνες που γενικότερα σχετίζονται με το εν λόγω Τμήμα & απορρέουν από τις διατάξεις της παρ.  στ’ του άρθρου 75 του ν. 3463/2006, όπως συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν. 3852/2010.

5) αρμοδιότητες Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

6) Θα αναπληρώνει τον Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του (νόμιμος αναπληρωτής Δημάρχου).

7) Θα εκτελεί χρέη Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

8) Θα εκτελεί χρέη Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

9) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου θα τελεί τους Πολιτικούς Γάμους.

10) Θα ασκεί εποπτεία στο έργο των Προέδρων των Συμβουλίων της Δημοτικής Ενότητας Λουτρακίου-Περαχώρας και θα συνεργάζεται με αυτούς.

Επίσης τον εξουσιοδοτούμε να υπογράφει:

α) έγγραφα τα οποία αφορούν την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του μεταβιβάζονται με την παρούσα απόφαση και

β) τις πάσης φύσεως αιτούμενες άδειες των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.

 

Ο ανωτέρω θα λαμβάνει την προβλεπόμενη από τον Νόμο αντιμισθία.

 

Β. Ορίζουμε τον δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιο του Αγγελή ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας –  Αγ. Θεοδώρων, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα και μέχρι τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (ήτοι έως και 31/8/2019), στον οποίο μεταβιβάζουμε τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

1) της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 13 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ του Δήμου μας, και αφορούν το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής (13.Α) και το Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού (13.Γ), καθώς κι εκείνες που γενικότερα απορρέουν από τις διατάξεις των παρ. ε’ και στ’ του άρθρου 75 του ν. 3463/2006, όπως συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν. 3852/2010.

2) από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (άρθρο 10 του Ο.Ε.Υ.) και συγκεκριμένα από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (10.Δ), εκείνες  που αφορούν το Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού (άρθρο 10.Δ.Γ.)

3) από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής (άρθρο 12 του Ο.Ε.Υ.) εκείνες που αφορούν το Τμήμα Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε). (άρθρο 12.Β)

4) αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου κ. Σακελλαρίου Αναστάσιου.

Επίσης τον εξουσιοδοτούμε να υπογράφει:

α) έγγραφα, τα οποία αφορούν την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του μεταβιβάζονται με την παρούσα απόφαση και

β) τις πάσης φύσεως αιτούμενες άδειες των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

Ο ανωτέρω  θα λαμβάνει την προβλεπόμενη εκ του Νόμου αντιμισθία.

 

Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμ. 4096/09-03-2017 Απόφαση ισχύει  ως έχει.

 

Η παρούσα απόφαση: 1) θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» κατά τις διατάξεις του ν. 3861/2010, 2) θα δημοσιευτεί κατά πλήρες κείμενο σε μία ημερήσια εφημερίδα του Ν. Κορινθίας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 και 3) θα τοιχοκολληθεί κατά πλήρες κείμενο στον ειδικό πίνακα του δημοτικού καταστήματος στο Λουτράκι (με αποδεικτικό) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 284 παρ. 2 ΚΔΚ.

2018-11-29T02:44:06+00:00 Νοέμβριος 28th, 2018|
Επιστροφή