Απόφαση Δημάρχου 16571/2019

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
16.571/2019
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-09-03 02:02
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Ορισμός Αντιδημάρχων

Περίληψη:

Ορίζουμε τους κάτωθι Δημοτικούς Συμβούλους που ανήκουν στη δημοτική παράταξη του Δημάρχου ως Αντιδημάρχους του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας –  Αγίων Θεοδώρων, με θητεία ενός (1) έτους, ήτοι από τη δημοσίευση της παρούσας έως και 04/09/2020, μεταβιβάζοντάς τους αρμοδιότητες ως ακολούθως:

 

Α. τον κ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιο του Ιωάννη, στον οποίο μεταβιβάζουμε τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 

 

 • της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 10 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, και αφορούν το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (10§Α), το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου (10§Β), το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας (10§Γ), από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (10§Δ) μόνο αυτές του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων (άρθρο 10§Δ.Δ.), και το Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) (10§Ε).
 • της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 11 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, και αφορούν το Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών (11§Α) καθώς και το Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου (11§Β).
 • από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής (άρθρο 12 του Ο.Ε.Υ.) και συγκεκριμένα από το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και  Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (12§Α), εκείνες που αφορούν το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (άρθρο 12§Α.Α2). 
 • από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού (άρθρο 13 του Ο.Ε.Υ.) εκείνες που αφορούν το Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (13§Β) καθώς κι εκείνες που γενικότερα σχετίζονται με το εν λόγω Τμήμα & απορρέουν από τις διατάξεις της παρ.  στ’ του άρθρου 75 του ν. 3463/2006, όπως συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν. 3852/2010. 
 • αρμοδιότητες Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 • Θα αναπληρώνει τον Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του (νόμιμος αναπληρωτής Δημάρχου).
 • Θα εκτελεί χρέη Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 • Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου θα τελεί τους Πολιτικούς Γάμους.
 • Θα ασκεί εποπτεία στο έργο των Προέδρων των Συμβουλίων της Δημοτικής Ενότητας Λουτρακίου-Περαχώρας και θα συνεργάζεται με αυτούς.

 

Με την ιδιότητα του αντιδημάρχου, ορίζεται τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Επίσης τον εξουσιοδοτούμε να υπογράφει:

α) έγγραφα τα οποία αφορούν την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του μεταβιβάζονται με την παρούσα απόφαση και

β) τις πάσης φύσεως αιτούμενες άδειες των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.

 

Ο ανωτέρω θα λαμβάνει την προβλεπόμενη εκ του Νόμου αντιμισθία.

 

Β. τον κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιο του Αγγελή, στον οποίο μεταβιβάζουμε τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 

 

 • Από την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 13 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ του Δήμου μας, εκείνες που αφορούν το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής (13§Α) και το Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού (13§Γ), καθώς κι εκείνες που γενικότερα απορρέουν από τις διατάξεις των παρ. ε’ και στ’ του άρθρου 75 του ν. 3463/2006, όπως συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν. 3852/2010. 
 • από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (άρθρο 10 του Ο.Ε.Υ.) και συγκεκριμένα από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (10§Δ), εκείνες  που αφορούν το Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού (άρθρο 10§Δ.Γ.) 
 • από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής (άρθρο 12 του Ο.Ε.Υ.) εκείνες που αφορούν το Τμήμα Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε). (άρθρο 12§Β) 
 • αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου κ. Σακελλαρίου Αναστάσιου. 

 

Με την ιδιότητα του αντιδημάρχου, ορίζεται τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Επίσης τον εξουσιοδοτούμε να υπογράφει:

α) έγγραφα, τα οποία αφορούν την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του μεταβιβάζονται με την παρούσα απόφαση και 

β) τις πάσης φύσεως αιτούμενες άδειες των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

Ο ανωτέρω  θα λαμβάνει την προβλεπόμενη εκ του Νόμου αντιμισθία.

 

Γ. τον κ. ΠΕΡΡΑ Σωτήριο του Ιωάννη, στον οποίο μεταβιβάζουμε τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 

 

 • της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 15 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, και συγκεκριμένα από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας (15§Α) εκείνες που αφορούν το Γραφείο Περιβάλλοντος (άρθρο 15§Α.Α1) και το Γραφείο Δημοτικών Κοιμητηρίων (άρθρο 15§Α.Α3), καθώς και αυτές που αφορούν το Τμήμα Πρασίνου (15§Β)
 • της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 16 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, και αφορούν το Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (16§Α)  και το Τμήμα Κίνησης, Διαχείρισης και Συντήρησης οχημάτων (16§Β).
 • από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (άρθρο 10 του Ο.Ε.Υ.) και συγκεκριμένα από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (10§Δ) εκείνες  που αφορούν το Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής (άρθρο 10§Δ.Α.) και το Γραφείο Αλιείας (άρθρο 10§Δ.Β).

 

Επίσης τον εξουσιοδοτούμε να υπογράφει:

α) έγγραφα τα οποία αφορούν την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του μεταβιβάζονται με την παρούσα απόφαση και

β) τις πάσης φύσεως αιτούμενες άδειες των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Ο ανωτέρω δεν θα λαμβάνει αντιμισθία.

Δ. τον κ. ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ Κων/νο του Παύλου, στον οποίο μεταβιβάζουμε τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 

 

 • της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 14 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, και αφορούν το Τμήμα Τεχνικών Έργων (14§Α), το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων (14§Β), το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων (14§Γ), το Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών και Ελέγχου Κατασκευών (14§Δ) και το Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών (14§Ε).
 • από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος (άρθρο 15 του Ο.Ε.Υ.) και συγκεκριμένα από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας (15§Α) εκείνες που αφορούν το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 15§Α.Α2) 
 • Από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής (άρθρο 12 του Ο.Ε.Υ.) και συγκεκριμένα από το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και  Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (12§Α), εκείνες που αφορούν το Γραφείο Προγραμματισμού και Οργάνωσης (άρθρο 12§Α.Α1)

 

Με την ιδιότητα του αντιδημάρχου, ορίζεται τακτικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Επίσης τον εξουσιοδοτούμε να υπογράφει:

α) έγγραφα τα οποία αφορούν την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του μεταβιβάζονται με την παρούσα απόφαση και

β) τις πάσης φύσεως αιτούμενες άδειες των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης.

 

Ο ανωτέρω θα λαμβάνει την προβλεπόμενη εκ του Νόμου αντιμισθία.

 

Ε. τον κ. ΡΑΤΗ Σπυρίδωνα του Γεωργίου, στον οποίο μεταβιβάζουμε τις κατά τόπον αρμοδιότητες που αφορούν τις Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα τους Αγίους Θεοδώρους, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 17 του ισχύοντος ΟΕΥ, ήτοι: αρμοδιότητες Γραφείου Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών-Κ.Ε.Π (17§Α.),  αρμοδιότητες Γραφείου Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη (17§Β), αρμοδιότητες Γραφείου Οικονομικών Θεμάτων (17§Γ) και αρμοδιότητες Γραφείου Συντήρησης Υποδομών (17§Δ).

Πέραν αυτών:

 • Θα παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα Αγίων Θεοδώρων και θα συνεργάζεται με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης.
 • Θα μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Αγ. Θεοδώρων.
 • Θα συνεργάζεται και θα ασκεί εποπτεία στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων για την επίλυση των προβλημάτων.
 • Θα συνεργάζεται με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο για την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εν λόγω Δημοτικής Ενότητας.

Με την ιδιότητα του αντιδημάρχου, ορίζεται τακτικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Επίσης τον εξουσιοδοτούμε να υπογράφει έγγραφα – βεβαιώσεις, τα οποία αφορούν την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του μεταβιβάζονται με την παρούσα απόφαση.

Ο ανωτέρω θα λαμβάνει την προβλεπόμενη εκ του Νόμου αντιμισθία.

 

ΣΤ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των ανωτέρω Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητές τους θα ασκεί ο κ. Δήμαρχος.

 

Η παρούσα απόφαση: 1) θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» κατά τις διατάξεις του ν. 3861/2010, 2) θα δημοσιευτεί κατά πλήρες κείμενο σε μία ημερήσια εφημερίδα του Ν. Κορινθίας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει και 3) θα τοιχοκολληθεί κατά πλήρες κείμενο στον ειδικό πίνακα του δημοτικού καταστήματος στο Λουτράκι (με αποδεικτικό) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 284 παρ. 2 ΚΔΚ. 

2019-09-06T14:06:34+00:00 Σεπτέμβριος 3rd, 2019|
Επιστροφή