91/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
91/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-09-14 09:50
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί κοινοτικής οδού στις
εγκαταστάσεις της υφιστάμενης βιομηχανικής μονάδας παραγωγής
και εξευγενισμού ελαίων της εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε.» στη
θέση «Καλαμάκι» της Κοινότητας Ισθμίας.

Περίληψη:

Εγκρίνει την άδεια εισόδου–εξόδου οχημάτων στις εγκαταστάσεις (βιομηχανική μονάδα παραγωγής και εξευγενισμού φυτικών ελαίων) της εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε.» που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή «Καλαμάκι» της Κοινότητας Ισθμίας, επί υπάρχουσας κοινοτικής οδού όπως απεικονίζεται στο από Φεβρουάριο 2021 τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 του πολιτικού μηχανικού κ. Γιάννη Εμμανουηλίδη, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας έγκρισης και επισημαίνοντας ότι η Δ/νση Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου εισηγείται την εν λόγω έγκριση εξετάζοντας αυτή μόνο από τεχνικής άποψης ως προς την εκπλήρωση των δύο κριτηρίων (ορατότητας και απόστασης και όπως ελέχθησαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (εδ.1.2,3,11 & εδ.13 ως άνω) και υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1)Η παρούσα πρόταση έγκρισης αφορά μόνο στην δυνατότητα εισόδου-εξόδου οχημάτων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού και όπως περιγράφονται στο προηγούμενο εδάφιο της παρούσας αλλά και όπως εμφαίνονται στα ως άνω σχέδια (Τοπογραφικά Διαγράμματα) και εφόσον τηρούνται οι πολεοδομικές προϋποθέσεις και λοιπές διατάξεις του Ν.Ο.Κ συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν τις χρήσεις γης, λοιπούς χωρικούς περιορισμούς και όπως αυτές προκύπτουν και από τις διατάξεις του Ν.4512/2018 και ειδικότερα τα άρθρα 158,159,160,161,163 & 164.
2)Η δημιουργία άλλης εισόδου και εξόδου οχημάτων δεν επιτρέπεται.
3)Κατά τη φάση της ολοκλήρωσης των εργασιών διαμόρφωσης της εισόδου-εξόδου ο μελετητής διπλωματούχος μηχανικός κ. Εμμανουηλίδης Γιάννης και κατά τη φάση της λειτουργίας οι νόμιμοι ιδιοκτήτες των εγκαταστάσεων οφείλουν να εξασφαλίσουν ανεμπόδιστη την ορατότητα στον οδικό και παρόδιο χώρο.
4)Σε περίπτωση κατασκευής εργασιών βελτίωσης ή διαπλάτυνσης της οδού στην περιοχή της εν λόγω σύνδεσης, οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται αναντίρρητα με μέριμνα και δαπάνη τους να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προσαρμογή διαμόρφωσης κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου – εξόδου στην νέα μορφή της οδού, με τα νέα δεδομένα και με τις υποδείξεις της αρμόδιας για την συντήρηση της οδού Υπηρεσίας και μετά από νέα έγκριση εισόδου – εξόδου.
5)Σε περίπτωση απαλλοτρίωσης από φορέα της οδού οι ιδιοκτήτες υποχρεούται αναντίρρητα με ευθύνη και δαπάνη τους να μεταφέρουν και να προσαρμόσουν την είσοδο-έξοδο στα νέα δεδομένα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας και μετά από νέα έγκριση.
6)Η θέση της εισόδου- εξόδου καλύπτεται επαρκώς από τον περιμετρικό φωτισμό της εγκατάστασης.
7)Η παρούσα ισχύει για μια τετραετία και για το είδος της εγκατάστασης για την οποία εκδόθηκε και δεν επέχει θέση οικοδομικής άδειας, απαγορευμένης της ίδρυσης άλλων εγκαταστάσεων ή αλλαγής χρήσεως αυτών.
8)Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης όλων των εργασιών μέσα στην ανωτέρω προθεσμία ή σε περίπτωση που αλλάξουν οι κυκλοφοριακές συνθήκες της oδού (διαπλάτυνση, ανακατασκευή κλπ), ή σε περίπτωση μετατροπής του είδους της εγκατάστασης ή προσθήκης νέων εγκαταστάσεων, η παρούσα έγκριση δεν ισχύει και απαιτείται νέα αίτηση (η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να υποβληθεί πριν τη λήξη της τετραετούς προθεσμίας) για παράταση ισχύος ή για νέα έγκριση.
9)Κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών θα πρέπει να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προς αποφυγή ατυχημάτων, για τα οποία σε περίπτωση που συμβούν αποκλειστική ευθύνη θα έχουν οι νόμιμοι ιδιοκτήτες των εγκαταστάσεων και ο επιβλέποντας μηχανικός Κος Εμμανουηλίδης Γιάννης.
10)Με φροντίδα και δαπάνες των νόμιμων ιδιοκτητών των εγκαταστάσεων θα γίνεται ο καθαρισμός και η συντήρηση του προσώπου του γηπέδου επί της αγροτικής οδού καθώς και η συντήρηση της σήμανσης.
11)Για την έκδοση άδειας λειτουργίας της επιχείρησης και σύμφωνα με το άρθρο 32 του Β.Δ465/70 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/06 και όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 159 του Ν.4512/18 πλην των άλλων απαιτούμενων εγκρίσεων αρμόδιων υπηρεσιών, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού ότι οι εργασίες διαμόρφωσης της κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου – εξόδου και οδικής σήμανσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα υποβληθέντα – εγκριθέντα σχέδια του υπεύθυνου μηχανικού Κου Εμμανουηλίδη Γιάννη.
12)Η παρούσα έγκριση δύναται να ανακληθεί εφόσον προκύψουν νέα δεδομένα ή άλλα στοιχεία αρνητικά σε σχέση με την ασφάλεια της κυκλοφορίας της οδού, τις πολεοδομικές διατάξεις του Ν.Ο.Κ. ή οτιδήποτε άλλο προκύψει χωρίς να υπάρχει δικαίωμα εναντίωσης, ένστασης ή οποιοδήποτε ένδικου μέσου από τους νόμιμους ιδιοκτήτες των εγκαταστάσεων καθ’ ότι η παρούσα έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων , χορηγείται με όλες τις ανωτέρω προϋποθέσεις και σύμφωνα με τα σχέδια που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν από την Υπηρεσία.
13)Οι προς τοποθέτηση πινακίδες σήμανσης πρέπει να είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες προδιαγραφές του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

2021-09-14T09:50:50+00:00 Σεπτέμβριος 14th, 2021|
Επιστροφή