90/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
90/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-09-14 09:46
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Χορήγηση ή μη στον Σακελλαρίου Λεωνίδα άδειας παραγωγού
πωλητή υπαίθριου εμπορίου για δραστηριοποίηση σε λαϊκές
αγορές .

Περίληψη:

Εγκρίνει, την χορήγηση άδειας παραγωγού λαϊκής αγοράς στον κ. Σακελλαρίου Λεωνίδα του Δημητρίου, με αντικείμενο τη διάθεση αυγών και δραστηριοποίηση στην παραχωρούμενη θέση που κατείχε ο πατέρας του Σακελλαρίου Δημήτριος του Λεωνίδα, στην λαϊκή αγορά Αγίων Θεοδώρων, ημέρα Σάββατο,
σύμφωνα με τα ανωτέρω και την από 03-08-2021 εισήγηση του Γραφείου Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου.

2021-09-14T09:46:01+00:00 Σεπτέμβριος 14th, 2021|
Επιστροφή