89/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
89/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-09-14 09:43
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών καθώς και
γραμματέα της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολο-
γικών διαφορών.

Περίληψη:

Συγκροτεί επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών και αμφισβητήσεων για τη βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής εργασίας και προστίμου μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων, για το έτος 2021 από τους κάτωθι :
1. Σακελλαρίου Αναστάσιο, δημοτικό σύμβουλο, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον επίσης δημοτικό σύμβουλο, Δήμου Κων/νο,
2. Παντελέου Κων/νο, δημοτικό σύμβουλο, με αναπληρωτή του τον επίσης δημοτικό σύμβουλο Παπαθανασίου Αθανάσιο,
3. Βάββα Αγγελική του Σπυρίδωνος, φορολογούμενη δημότισσα, με αναπληρώτρια της την επίσης φορολογούμενη δημότισσα Σπανίδου Αγαθονίκη του Ιωάννη.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η δημοτική υπάλληλος Ανδρέου Αικατερίνη κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού (Οικονομολόγος), με αναπληρωτή της τον δημοτικό υπάλληλο Σταμάτη Ιερόθεο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.

2021-09-14T09:43:37+00:00 Σεπτέμβριος 14th, 2021|
Επιστροφή