82/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
82/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-07-21 11:23
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Γνωμοδότηση για την ίδρυση Τμήματος Ένταξης στο Γυμνάσιο
Λουτρακίου

Περίληψη:

1.Γνωμοδοτεί θετικά προς την αρμόδια Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας για την ίδρυση Τμήματος Ένταξης στο Γυμνάσιο Λουτρακίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσης.
Όπως προκύπτει από το με αριθμ. εμπ. πρωτ. 07/19-05-2021 έγγραφο της Δ/ντριας του Γυμνασίου Λουτρακίου, εντός της Σχολικής Μονάδας υπάρχει διαθέσιμος χώρος για την ίδρυση και λειτουργία του εν λόγω Τ.Ε.
2.Οι λειτουργικές δαπάνες για την περίοδο 01-09-2021 έως 31-12-2021 του προτεινόμενου προς ίδρυση Τμήματος Ένταξης στο Γυμνάσιο Λουτρακίου ανέρχονται κατ’ ελάχιστο στο ποσό των 50,00 (πενήντα) Ευρώ. Το ποσό της ετήσιας δαπάνης για τα επόμενα έτη ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στο ύψος των 100,00 (εκατό) Ευρώ. Οι λειτουργικές δαπάνες του ως άνω Τμήματος Ένταξης θα επιβαρύνουν το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων“ και θα καλύπτονται από την επιχορήγηση που θα λαμβάνει ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων από τους ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης.
3.Σε εφαρμογή της παρούσης, η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου θα εκδώσει βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες του ανωτέρω προτεινόμενου προς ίδρυση Τ.Ε.

2021-07-21T11:23:42+00:00 Ιούλιος 21st, 2021|
Επιστροφή