80/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
80/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-07-27 09:06
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Μερική εκκαθάριση της ιδιοκτησίας (7) με δικαίωμα αποζημίωσης από
τις ιδιοκτησίες 4, 5 & 6) της υπ΄αριθμ. 18/1974 πράξης αναλ/σμού στο
Λουτράκι, βάσει της 221/1994 Α.Π.Π.Κ.

Περίληψη:

Την μερική εκκαθάριση της υπ΄αριθμ. 18/1974 πράξης αναλογισμού στο Λουτράκι, ως προς την ιδιοκτησία (7) δυνάμει των στο προοίμιο αναφερομένων, ως ακολούθως :

Δικαιούχος αποζημίωσης (φερόμενος)
Ιδιοκτησία 7 Σταύρου Μιχαήλ 2.222,38 €

Υπόχρεοι αποζημίωσης (φερόμενοι)
Ιδιοκτησία 4 Ιωάννη Παντελέων 1.553,20 €
Ιδιοκτησία 5 Γιαννούλη Αικατερίνη 626,92 €
Ιδιοκτησία 6 κληρ. Λογοθέτη Παύλου 42,26 €
Σύνολο 2.222,38 €

Ο Δήμος θα παρακαταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό των 2.222,38 € για την αποζημίωση της ιδιοκτησίας (7) της 18/1974 πράξης αναλογισμού και στη συνέχεια θα συντάξει βεβαιωτικό κατάλογο σε βάρος των υποχρέων.
Η πληρωμή του δικαιούχου θα γίνει αφού αναγνωρισθεί ως τέτοιος, αυτός ή οι νόμιμοι κληρονόμοι του, από τα αρμόδια δικαστήρια.

2021-07-27T09:06:30+00:00 Ιούλιος 27th, 2021|
Επιστροφή