79/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
79/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-07-22 10:17
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση (2ης) μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους και τροποποίησης Τ.Π.Ε.Ε.

Περίληψη:

1. Αναμορφώνει τον δημοτικό προϋπολογισμό τρέχοντος οικονομικού έτους, σύμφωνα με την από 25-06-2021 εισήγηση της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών, καθώς και την υπ’ αριθ. 201/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ως κάτωθι:
Α. Λαμβάνοντας υπόψη:
-Την υπ’ αριθ. 91104/5-4-21 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (ΑΔΑ:ΩΞΠΤ7Λ1-ΒΥΖ) με την οποία εντάχθηκε με Κωδικό ΟΠΣ 5074815, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» η Πράξη «Ανάπλαση Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου (Α’ ΦΑΣΗ)»
-Την από 10/06/2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
εγκρίνουμε τις μεταβολές στους κάτωθι Κ.Α. μεταφέροντας πιστώσεις διαμέσου του αποθεματικού:
Ως προς το σκέλος των εσόδων
Δημιουργούμε και ενισχύουμε:
νέο Κ.Α. Εσόδων 1328.022 με τίτλο «Χρηματοδότηση της Πράξης «Ανάπλαση Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου (Α’ ΦΑΣΗ)»» και εγγράφουμε σ’ αυτόν ποσό 525.236,43 €
Μεταφέρουμε στο αποθεματικό το ποσό των 525.236,43€ και από εκεί ισόποσα:
Ως προς το σκέλος των εξόδων
Δημιουργούμε και ενισχύουμε:
νέο Κ.Α. Εξόδων 64-7341.008 με τίτλο «Ανάπλαση Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου (Α’ ΦΑΣΗ)» και εγγράφουμε σ’ αυτόν ποσό 525.236,43 €.
Από τις ανωτέρω μεταβολές, το αποθεματικό του Δήμου ΚΑ -9111 ποσού 281.147,91€ δεν μεταβάλλεται.

Β. Λαμβάνοντας υπόψη :
Την υπ’ αριθ. 105/26-4-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίσθηκε η συμμετοχή του Δήμου μας στη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ, ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης», με διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε-Α.Ο.Τ.Α.», διαμέσου του αποθεματικού ΚΑ 9111,μεταφέρουμε πίστωση ποσού 50.000,00€ για την δημιουργία νέου ΚΑ Εξόδων 10-7511.001 με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στην ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε.-Α.Ο.Τ.Α.»
. Λαμβάνοντας υπόψη:
– την υπ’ αριθ. 25/5-2-21 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΒ5ΡΩΛ3-ΓΨ4) με την οποία αποφασίσθηκε η συμμετοχή του Δήμου στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου μας και της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου (Α.Ε.ΔΙ.Κ.) για την υλοποίηση του έργου : »Κατασκευή περίφραξης προς ενίσχυση της ασφάλειας και αποτροπή προσέγγισης στην περιοχή της Διώρυγας Κορίνθου», με χρηματοδότηση ποσού 50.000,00€.
– τις υπηρεσιακές ανάγκες που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού και κατόπιν εισηγήσεων των αρμοδίων Υπηρεσιών,
εγκρίνουμε τις μεταβολές στους κάτωθι Κ.Α. μεταφέροντας πιστώσεις διαμέσου
Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων του Δήμου έτους 2021, σύμφωνα με την από 10/06/2021 εισήγηση της Δ.Τ.Υ.& Υ.Δ

2021-07-22T10:17:56+00:00 Ιούλιος 22nd, 2021|
Επιστροφή