Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2018-04-23T22:38:56+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
168/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Εγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Αντιδημάρχων εκτός έδρας (μηνός Ιουνίου 2019). Εξειδίκευση πίστωσης.

162/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας για υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’’, άξονας προτεραιότητας ‘’Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος’’ με τίτλο ‘’Σύνταξη /
Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής,
βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών
Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων’’. Ορισμός
εκπροσώπων στη Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.

161/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

΄Εγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης
Ο.Π.Δ. & ΤΠΕΕ έτους 2019 του νπδδ ‘’Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Λουτρακίου – Περαχώρας’’.

112/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Έκτακτη προαιρετική επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου μας για το έτος 2019.

111/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Λήψη καταρχήν απόφασης για ονομασία οδών στη Δ.Κ. Ισθμίας.

110/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Κατανομή ποσού 66.482,90 € από ΚΑΠ 2015 (πρώην ΣΑΤΑ) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

109/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Τροποποίηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας καθαρισμού Δημοτικών Καταστημάτων.

107/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Εγκριση αποζημίωσης ακινήτου λόγω επίταξής του, στα πλαίσια της πλήρους διάνοιξης της Ε.Ο. Λουτρακίου – Περαχώρας.

103/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Περί αναγκαιότητας ή μη παράτασης του Προγράμματος ΚοινωφελούςΕργασίας στα πλαίσια της υπ΄αριθμ. 8/2018 δημόσιας πρόσκλησης του Ο.Α.Ε.Δ

4/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Αποδοχή ποσού #9.930,00# € από ΥΠ.ΕΣ., για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα των δαπανών θέρμανσης των Σχολείων του Δήμου (συμπληρωματική κατανομή από ΚΑΠ έτους 2018) και κατανομή αυτού στις Σχολικές Επιτροπές.

1/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση δημοτικού προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.

323/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Χορήγηση ή μη στην κα Παπαθεοδώρου Παρασκευή άδειας απότμησης πεζοδρομίου έμπροσθεν του υπό ίδρυση εργαστηρίου της, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου στην Κυρα – Βρύση Ισθμίας.

319/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του ν. 4412/2016.

318/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων”

313/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Γνωμοδότηση περί μεταβολών ή μη των σχολικών μονάδων του Δήμου μας, για το σχολικό έτος 2019-2020.

1 2 3 6 Next › Last »
Επιστροφή