Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
198/2019 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε αγροτικούς δρόμους εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων».

52/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Έκτακτη προαιρετική επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών του
Δήμου μας για το έτος 2020.

51/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Αποδοχή ένταξης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II της Πράξης
"Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του
Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων".
Ορισμός υπευθύνου και υπολόγου διαχειριστή της Πράξης.

48/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους (4 η ).

46/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Τροποποίηση ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
(Ο.Ε.Υ.) του Δήμου.

100/2020 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας
αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ. Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας.
Συγκρότηση Επιτροπής.

91/2020 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας μεταχειρισμένου ερπυστριοφόρου φορτωτή (μελ. 2/2020). Συγκρότηση επιτροπής.

90/2020 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ. Ε. Αγ. Θεοδώρων.Συγκρότηση Επιτροπής.

44/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Αλεξάνδρειου Συνεδριακού Κέντρου Λουτρακίου (εξ αναβολής).

83/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη & εκμεταλλεύσεις σε αγροτικούς δρόμους εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας- Αγ. Θεοδώρων (αρ. μελ. 63/2019)

64/2020 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας κάδων απορριμμάτων διαφόρων ειδών (αρ. μελ. 3/2020). Συγκρότηση Επιτροπής.

79/2020 Οικονομική Επιτροπή

Εισήγηση επί της μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

18/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 273/2019 Α.Δ.Σ., περί συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Δήμου μας «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας».

17/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Αποδοχή φοιτητή, για πραγματοποίηση εξάμηνης πρακτικής άσκησης στο Δήμο μας.

19/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων». Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου.

« First ‹ Previous 1 14 22 23 24 25 26 34 56 Next › Last »
Επιστροφή